خدمات ساخت و ساز

ما می توانیم انواع خدمات ساخت را برای نیازها و ترجیحات مختلف ارائه دهیم.

خدمات ساخت ما ارائه می دهیم:

◆ برش به طول

◆ تراشکاری/فرزکاری

◆ حفاری / ضربه زدن

◆ جوشکاری

◆ خم شدن

◆ مشت زدن

◆ مونتاژ

◆ برش میتر

 

detail-(6)