ما صدها شکل خاص سفارشی از اشکال خاص ساده تا اشکال بسیار پیچیده را برای انواع صنایع و کاربردها تولید می کنیم.اشکال خاص ما به شما امکان می دهد از فرآیند ماشینکاری صرف نظر کنید تا بتوانید از دست دادن مواد را کاهش دهید و در هزینه، نیروی انسانی و زمان صرفه جویی کنید تا روی محصول نهایی که می سازید تمرکز کنید.ما همیشه به ارائه اشکال خاص نزدیک به شبکه یا خالص به مشتری خود اختصاص داده ایم.هدف ما ارائه شکل های سفارشی برتر در عین صرفه جویی در هزینه و تحویل به موقع است.

اشکال خاص/سفارشی